Osnovne tehničke karakteristike postrojenja:

  • Oznaka postrojenja: BHS – STETTER
  • Tip mješalice: Dvoosovinska “TWIN SHAFT” mješalica DPX-1,67
  • Kapacitet proizvodnje: do 80 m³/h (44-49 ciklusa/sat)
  • Temperaturno područje rada: -10° do 50° C
  • Napajanje postrojenja: 380-420 V, 50 Hz
  • Instalirana snaga: 180 kW

Prema Europskoj normi HRN EN 206-1 proizvodnja betona mora biti certificirana. Norma podrazumijeva da se svi procesi i radnje koje se provode u proizvodnji betona svakodnevno evidentiraju, prate i kontroliraju.

Certifikat tvorničke kontrole proizvodnje obvezuje nas, kao proizvođače, na svakodnevnu kontrolu kvalitete sastavnih komponenti za proizvodnju betona (agregati, cement, voda, dodaci betonu), kontrolu i evidentiranje njegove kvalitete, te kontinuirano ispitivanje uzoraka betona u ovlaštenom laboratoriju. Betoni proizvedeni na ovoj betonari ugrađeni su u zahtjevne objekte kao što su cestovni nadvožnjaci, mostovi, škole, bolnice, stambene zgrade, staje, potporni zidovi, bazeni i sl. što je samo još jedan dokaz da su proizvedeni betoni visokokvalitetni.

Osim potvrde (certifikata) o tvorničkoj kontroli proizvodnje tvrtka PRAJO BETON d.o.o. vlasnik je i certifikata ISO 9001:2003 koji je implementiran u proizvodnju betona i betonske galanterije. Ovaj certifikat je dokaz da kvalitetni ljudi, tehnika, tehnologija, znanje i iskustvo u konačnici rezultiraju kvalitetnim proizvodom te zadovoljnim kupcem, kao našim konačnim ciljem.

Betonara se sastoji od slijedećih sklopova:

Armiranobetonski koš dimenzija 8,64 m dužine, 2,64 m širine i 6,25 m dubine nalazi se u cijelosti ukopan ispod površine prilazne prometnice. Njegova namjena je prihvat agregata koji se dostavlja kamionima na područje betonare. Na vrhu koša nalazi se čelična rešetka sa dimenzijama otvora koje odgovaraju veličini najkrupnije frakcije agregata. Na dnu koša nalazi se lijevak sa dozatorom koji upravlja i dozira agregat za ulazak na vertikalni transporter.

Vertikalni transporter agregata sastoji se od čelične nosive konstrukcije, limene obloge, gumene transportne trake, motora, reduktora i usmjerivača. Uloga transportera je da agregat propušten kroz lijevak sa dozatorima transportira na vrh silosa za agregate, pri čemu je kapacitet transportera 180 m³/h . Dakle, radi se o kompletno zatvorenom sistemu. Upravljanje transporterom je u potpunosti automatizirano. To znači da operater iz komandne prostorije odabire vrstu agregata koji je potrebno smjestiti u silos dok automatika sama odrađuje posao pozicioniranja usmjerivača na vrhu silosa preko kojeg se određeni materijal smjesti u točno određenu komoru.

Sam silos je zatvorena cjelina koja ima zadatak primanja i skladištenja agregata. Visina silosa je 19,11 m dok je promjer je 8 m. Ukupna zapremina u svim komorama zajedno iznosi 370 m³. Agregat koji je preko vertikalnog transportera dostavljen na vrh silosa preko usmjerivača se usmjerava u određenu komoru, ovisno o frakciji agregata. Na temelju unaprijed programirane recepture betona iz određenih komora dolazi do ispuštanja agregata preko vage.

Transport agregata do mješalice se vrši preko kosog transportera i košare za prijem agregata. Sistem se sastoji od nosive čelične konstrukcije pričvršćene za platformu mješalice pogonskog motora koji, preko reduktora, povlači košaru sa agregatom duž kosog transportera do mješalice. Košare za transport agregata, čiji je volumen 2,5 m³, a kapcitet je 42-45 ciklusa

Nakon što preko kosog transportera i košare agregat uđe u mješalicu, protekom isprogramiranog vremena započinje doziranje cementa, vode i dodataka betonu. Budući da suho miješanje nije potrebno ne dolazi do pojave prašine. Sve komponente betona su prije ulaska u miješalicu dozirane pomoću računala. Protekom zadanog vremena miješanja betona, isti se ispušta u ispusni lijevak, koji ga prihvaća i ispušta u auto-mješalicu.

U sklopu postrojenja nalaze se tri silosa za rasuti cement, kapaciteta 50, 60 i 70 tona. Silosi su građeni od čelične nosive konstrukcije obložene čeličnim limom. Punjenje silosa obavlja se komprimiranim zrakom pomoću kompresora koji je ugrađen na auto-cisternu za prijevoz cementa. Vrh svakog silosa je opremljen posebnim filterom kojemu je zadaća da za vrijeme pražnjenja auto-cisterne sprječava istjecanje cementne prašine u okruženje.

Operater na betonari iz komandne prostorije, koja je na visinskoj koti 6,6 m, ima mogućnost nadzora cjelokupnog sustava proizvodnje betona s jednog mjesta, putem video-nadzora. Proizvodnja betona je u cijelosti automatizirana jer operater putem računala, na temelju formirane baze podataka, odabire podatke koji su potrebni za pokretanje procesa proizvodnje.

Galerija fotografija